Neotrend - Vaša mala ONLINE KOMERCIJALA!

ta ste kupili

Vaša košarica trenutno je prazna.

You are here: Po?etna POSEBNA PONUDA ONLINE KUPOVINA- Skok u budu?nost! Internet kupovina sve popularnija u BiH

Internet kupovina sve popularnija u BiH

Online kupovina ili kupovina putem interneta sve vie potiskuje tradicionalni na?in trgovanja jer prua druga?iju ansu i nove poslovne prilike na irem tritu. Takav vid trgovine u posljednje vrijeme sve je prisutniji i me?u gra?anima BiH. Posebno mladi ljudi sve ?e?e se odlu?uju za nabavku pojedinih artikala iz inozemstva iz razloga to su prava rijetkost ili ih uop?e nema na bh. tritu.

Prednosti e-trgovine su: veli?ina trita (skoro cijeli svijet), mogu?nost nabavke proizvoda tamo gdje je on najjeftiniji, nii trokovi poslovanja, mogu?nost brzog i jeftinog ostvarenja narudbe, uteda vremena, fleksibilnost u poslovanju i pove?anje poslovne efikasnosti. Online kupovina ili kupovina putem interneta omogu?ava nam, dakle, da iz svog "toplog" doma ili ureda kupimo skoro sve putem ra?unara.

U svjetskim, ali i u bh. internet trgovinama moe se prona?i iroka ponudu proizvoda, jednostavno re?eno - sve i svata. Izme?u ostalog , tu se misli na odjevne predmete, mobitele i razne druge tehni?ke proizvode, knjige, nakit, auto i sportsku opremu, muzi?ku opremu, bicikle, namjetaj, ku?anske aparate, kozmetiku i jo mnogo toga.

Sve se moe nabaviti

Me?utim, ono na to se mnogi ale u BiH je to da ne mogu nabaviti online sve eljene artikle iz inozemstva iz razloga to ih online trgovine koje ih prodaju, ne dostavljaju u BiH.

Vlasnik bh. e-trgovine Kupovina.com.ba, koja posreduje u kupovini od eBaya (najve?eg svjetskog online trgova?kog centra), ali i drugih internet trgovina, Selvedin Halilovi?, kae da se, ipak, u BiH moe 'sve' nabaviti, ali da taj put ?esto bude teak i nimalo jednostavan.

"Gra?ani nas kontaktiraju, poalju nam link artikla koji ele i mi vidimo da li ima mogu?nost slanja u BiH te napravimo predra?un. Ako nema mogu?nost slanja u BiH, onda se moe i?i preko ameri?kih poti, ali to je puno skuplje i komplikovanije", kae Halilovi?.

On napominje da nekad nije ni isplativo nabavljati takve proizvode, ako se ba ne mora, jer ?esto se zna desiti da na primjer za jedan artikl ?ija je cijena 80 KM carina bude i 100 KM.

"Carinici kod nas, iz iskustva znam, nekad odrede previsoku vrijednost artikla iz njima znanih razloga, a ima i nekih dodatnih taksi pa tu je i PDV i onda se ?esto ne isplati naru?ivati takav proizvod, jo pogotovo ako se uzme u obzir i potarina", kae Halilovi?.

Mnogi iz Kine, kako veli, alju besplatno, ali se takvi paketi znaju izgubiti ili se ?eka po dva do tri mjeseca.

Razlozi zbog kojeg mnoge online trgovine ne dostavljaju robu izvan granica EU, pa samim tim i u BiH , smatra Halilovi?, jesu naj?e?e komplicirane carinske procedure i na?ini pla?anja.

Iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH napominju da carinska procedura uvoza svih roba, pa tako i roba koje se putem interneta naru?uju iz inozemstva, a putem potanskih paketa stie u Bosnu i Hercegovinu, obavlja se u skladu sa Zakonom o carinskoj politici BiH i svim vae?im podzakonskim aktima.

Od pla?anja uvoznih dabina osloba?aju se predmeti neznatne vrijednosti, koji se prime iz inozemstva u pismima ili potanskim paketima u vrijednosti do 50 KM. Spomenuto osloba?anje od pla?anja uvoznih dabina se ne odnosi na alkoholne proizvode, parfeme i toaletne vode, te duhan i duhanske prera?evine.

"Ukupno primanje paketa u smislu osloba?anja od pla?anja uvoznih dabina, podrazumijeva primanje paketa iz inozemstva jednom u toku nedjelje. U slu?aju da vrijednost robe koja se naru?i putem interneta, ili se alje iz inozemstva, a stigne potanskom poiljkom, prelazi vrijednost od 50 KM, carinska sluba obavjetava osobu koja je naru?ila robu o preuzimanju iste putem potansko- carinske deklaracije za fizi?ke osobe", pojasnili su nam u UIOBiH.

Online trgovina u BiH u razvoju

Ukoliko osoba u BiH prima paket od fizi?ke osobe iz inozemstva, na utvr?enu carinsku vrijednost obra?unava se jedinstvena stopa carine za nekomercijalnu robu u iznosu od 10 posto carine, a onda ukupan iznos predstavlja osnovicu za obra?un 17 posto PDV-a. U osnovicu za obra?un uvoznih dabina ulaze i svi zavisni trokovi nastali prilikom uvoza robe, poput transporta, osiguranja i sl. Da bi poiljka spadala u nekomercijalnu robu njena vrijednost ne smije pre?i 1.500 KM.

"Ukoliko osoba iz BiH prima paket od pravne osobe iz inozemstva, na utvr?enu carinsku vrijednost obra?unava se standardna stopa carine u skladu sa Carinskom tarifom BiH (5, 10, 15 posto - ovisno o vrsti robe) i PDV 17 posto. U osnovicu za obra?un uvoznih dabina ulaze i svi zavisni trokovi nastali prilikom uvoza robe, potput transporta, osiguranja i sli?no", rekao je portparol UIOBiH Ratko Kova?evi?.

Prema njegovim rije?ima, ukoliko carinska sluba posumnja da se radi o lanoj fakturi, ili ukoliko za odre?enu robu koja je predmet uvoza ne postoji faktura ili dokaz o pla?anju putem kreditne kartice, carinska sluba pristupa utvr?ivanju stvarne vrijednosti te robe koja ?e predstavljati osnovicu za obra?un uvoznih dabina, a na osnovu vrijednosti iste ili sli?ne robe koja je uvezena u prethodnom periodu.

Ipak, da bi uop?e mogli obaviti kupovinu putem interneta u nekoj internet trgovini, moramo biti registrirani korisnik. Proces registracije je, uglavnom, jednostavan, a nakon to se registriramo moemo pregledati ponudu, kreirati liste elja ili odmah "stavljati proizvode u korpu".

Za pla?anje na internetu potrebna je kartica (kreditna ili debitna) ili PayPal ra?un. PayPal je najsigurniji, najpopularniji i najja?i online servis za bankovne transakcije putem interneta, a u vlasnitvu je najve?eg aukcijskog portala eBay.Prije kupovine, svakako, bitno je pogledati cijenu dostave za Bosnu i Hercegovinu, ukoliko prodava? nudi opciju slanja u Bosnu i Hercegovinu.

Najve?i nedostatak kod internet trgovine, prema ocjeni ve?ine osoba koje trguju na ovaj na?in, je taj to kupac ne moe "uivo" vidjeti robu. Poznato je i to da se mnogi boje prevara prilikom pla?anja karticama pri e-trgovini. Zato, na raznim forumima se moete provjeriti da li su raniji kupci zadovoljni trgovinom. Tako?er, potrebno je obratiti panju na to koliko je stranica poznata, odnosno pripada li nekoj od svjetski poznatih brandova. Me?u najpoznatijim online trgovinama u svijetu su eBay.com, Amazon.com, Strawberrynet.com...

Izvor: Klix.ba

CENTAR ZA PODRKU

ZA SVE DODATNE INFORMACIJE NAZOVITE :

  • Mob: 00387 62 33 07 26
  • Email: info@neotrend.net

O.K.SHOP- Online prodavnica

O.K.SHOP- Online prodavnica koja je dostupna svima! Posjetite nas i saznajte vie o mogu?nostima kupovine na Internet-u. Na INFO CENTAR se nalazi u u Ulici Akademika Petra Mandi?a 34, I. Sarajevo.